Aydınlatma Metni

Aksis Bilgisayar Hizmetleri ve Danışmanlık Anonim Şirketi olarak (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Şirket tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir şirket olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma;
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma;
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme;
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma;
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

2. Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK’nin 10’uncu maddesi, verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken veri sorumluları tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini aramaktadır. İlgili madde kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını haiz Şirket, işbu Aydınlatma Metni ile “ilgili kişileri”:

a) veri sorumlusunun kimliği;
b) kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği;
c) işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği;
d) kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri;
e) ilgili kişinin KVKK’nin 11’inci uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları

konusunda bilgilendirerek aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

3. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nin 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrası (ı) bendi uyarınca, veri sorumlusu “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, Şirket veri sorumlusu sıfatını taşımakta olup kişisel verilerinizle ilgili olarak Şirket ile iletişime geçilebilmesi amacıyla Şirket’e ait bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır:

Aksis Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres: Levent Mahallesi, Hacı Adil Caddesi, No:18 34330 Beşiktaş, İstanbul
E-posta Adresi: info@aksis.com.tr
Kayıtlı E-posta Adresi: aksis@hs02.kep.tr
Telefon: 0212 270 73 90
Fax: 0212 270 97 74

4. İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir:

a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
d. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
e. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; veya
g. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İşbu doğrultuda Şirket’in internet sitesini kullanırken ilgili kişilerin Şirket’e gönderdiği veya internet sitesi vasıtasıyla otomatik yollarla toplanan ilgili kişilerin ad, soyad ve e-posta adresi bilgileri, talep ve şikayetlerin takibi, sorun-hata bildirimlerinin alınması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Ad, soyad ve e-mail adresi bilgilerini içeren kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde yalnızca satış departmanımız ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nin 8’inci ve 9’uncu maddelerinde yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

KVKK’nin 8’inci maddesi uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı 4’üncü maddede belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

6. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. KVKK’nin 7’nci maddesi çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 7. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK’nin 7’nci maddesi kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Haklarınıza ve KVKK’nin uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz mümkündür.

Şirket, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

7. Nasıl Koruyoruz?

Şirket tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve iş birliği içinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmaması için Şirketimiz tarafından gerekli bütün teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Şirket faaliyetlerinde kullanılan yazılımların standartlara uygun olması, çalışılan üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanların sınırları belirli bir şekilde yetkilendirilmesi, çalışanların bu yönde eğitim alması, kişisel verilerin korunması adına Şirket içi politikaların yürürlüğe konulmasına üst düzeyde önem verilmektedir.

8. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerle ilgili olarak, KVKK’nin 11’nci maddesi kapsamında, yukarıda açıklanan haklardan herhangi birinin kullanılmak istenilmesi hâlinde, Şirket’e başvurulabilecektir. Bu başvuru, Şirket’e yazılı olarak veya Kurul’u tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır. Aşağıdaki linkte başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu hazırlamış bulunmaktayız.

Lütfen doldurduğunuz başvuru formunu;

 1. Şirket’in yukarıda belirtilen adresinde şahsen (başvuru yapanın bizzat gelerek kimliği ile birlikte başvuru formunu doldurması) elden teslim ederek;
 2. Şirket adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek;
 3. Şirket’in yukarıda belirtilen kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak; veya
 4. İnternet sitemizin aşağıda bulunan kısmını elektronik olarak doldurarak

gönderebilirsiniz. KVKK’nin 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca, başvuruların Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. Cevabımız, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. https://aksis.com.tr/iletisim#contact

digifestnyc.com